Michael Lawlor, 2014
Alex Lipka (Joint with Professor Rebecca Doerge), 2009
Nilupa Gunaratna, 2007
Joe Nolan, 2006
Yun Wang, 2005
Zhen Jiang, 2004
Craig Johnson, 2004
Zusheng Shawn Jin, (Joint with Professor Dimitris Politis) 1998
Chengyu Steven Sun, 1997
Tony Suat Tanaydin, 1996
Cinthia Rodenberg, 1996
Dustin Ruff, 1996
Anindya De (Joint with Professor J. K. Ghosh), 1993
Lei Wang, 1992
Barry Moser, 1985
Wayne Taylor, 1983
Tzu-Cheg David Kao, 1982