Michael Zhu

Education

 • B.S., Tsinghua University , Applied Mathematics , 1990
 • M.S., Tsinghua University , Applied Mathematics , 1994
 • Ph.D., Univeristy of Michigan , Statistics , 2000

Research Interests

 • Massive Data
 • Data Mining
 • Machine Learning
 • Computational Methods for Statistical Inference
 • Data Visualization
 • Bayesian
 • Experimental Design

Ph.D. Students from Purdue University Department of Statistics

 • Longjie Cheng
 • Jyotishka Datta ( Joint with Professor Jayanta K. Ghosh )
 • Zhongyin (John) Daye
 • Tianhong He
 • Qiming Huang
 • Xiaodong Lin
 • Lei Liu
 • Chao Pan
 • Zhaonan Sun
 • Han Wu
 • Bing Yu ( Joint with Professor Bruce A. Craig )
 • Peng Zeng
 • Rongrong Zhang
 • Wenxuan Zhong

Awards/Honors

 • Teaching for Tomorrow Award, 2005
For more information about Michael Zhu, please visit: http://www.stat.purdue.edu/~yuzhu/